Say hello

  Happy Parrots - Meta Business Partners & Hubspot Certified Partner

  Regulamin szkoleń

  § 1 Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych i online organizowanych przez „Happy Parrots sp. z o.o.” z siedzibą w Sławkowicach.

  2. Jeżeli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, wymienione niżej pojęcia pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

  1. Cennik oznacza obowiązujący cennik uczestnictwa w Szkoleniu, dostępny na stronie internetowej https://happyparrots.pl/kurs-online-kampanie-reklamowe-meta-ads-od-a-do-z/;
  2. Dzień roboczy oznacza każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  3. Formularz zgłoszeniowy oznacza formularz dostępny pod adresem https://happyparrots.pl/kurs-online-kampanie-reklamowe-meta-ads-od-a-do-z/ za pomocą którego następuje Rejestracja;
  4. Szkolenie oznacza organizowane przez Organizatora Szkolenie stacjonarne lub online, którego dotyczy Rejestracja, chyba że Regulamin wyraźnie wskazuje, że chodzi o dany rodzaj Szkolenia; więcej informacji o Szkoleniach w tym informacja o terminach, w których będą się one odbywać, dostępne jest na stronie internetowej https://happyparrots.pl/kurs-online-kampanie-reklamowe-meta-ads-od-a-do-z/ ; Szkolenia mogą być realizowane poprzez różnorodne formy dydaktyczne, włączając w to kursy video, e-learningowe programy szkoleniowe, sesje treningowe, indywidualne sesje konsultacyjne, webinaria, cykle modułów edukacyjnych, transmisje online, zajęcia typu master class oraz uczestnictwo w programach specjalistycznych i innych.
  5. Kurs wideo – rejestrowany materiał wideo o wyznaczonej tematyce (programie). Uczestnik uzyskuje dostęp do określonych zasobów w sieci Internet za pośrednictwem linku umieszczonego w jego indywidualnym profilu na platformie, na czas jednostronnie ustalony przez Organizatora.
  6. Organizator oznacza Happy Parrots sp. z o.o., z siedzibą w Sławkowicach, 32-020 Wieliczka zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000944273, posiadającą numer REGON: 52091668200000, NIP: 6832118815, numer telefonu kontaktowego +48 884 837 185, adres e-mail: akademia@happyparrots.pl;
  7. Regulamin oznacza niniejszy regulamin;
  8. Rejestracja oznacza proces zgłaszania Uczestnika do udziału w Szkoleniu;
  9. Uczestnik oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną zarejestrowaną do udziału w Szkoleniu;
  10. Kupujący oznacza posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych osobę fizyczną,osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji;
  11. JDG oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  12. Akceptacja Umowy pełna i bezwarunkowa akceptacja Umowy poprzez wykonanie przez Uczestnika czynności wskazanych w paragrafie 3 – 5 Umowy.
  13. Dane osobowe – lista albo całokształt informacji o osobie fizycznej, która została zidentyfikowana albo może być konkretnie zidentyfikowana.
  14. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne RODO o Ochronie Danych) (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1). Szczegóły na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności na stronie https://happyparrots.pl/polityka-prywatnosci/

  3. Rejestracja uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia opłaty stosownie do stawek określonych w Cenniku.

  4. Powyższe pojęcia pisane w liczbie mnogiej odnoszą się do wyrażeń w liczbie pojedynczej, chyba że co innego wynika bezpośrednio z treści Regulaminu.

  5. Odesłania do punktów i liter zawarte w niniejszym Regulaminie odnoszą się do punktów i liter w tym samym paragrafie co odesłanie, chyba że odesłanie wskazuje inny paragraf.

  6. Organizator prowadzi realizację usług szkoleniowych biznesowych, a więc nie mają do nich zastosowania przepisy o ochronie konsumentów.

  § 2 Rejestracja i zawarcie umowy

  1. Rejestracja dokonywana jest poprzez złożenie i przesłanie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego lub za pomocą korespondencji elektronicznej.

  2. Osoba dokonująca Rejestracji w imieniu Uczestnika (Kupujący) ponosi odpowiedzialność za autentyczność przekazywanych danych oraz powinna dysponować uprawnieniami od Uczestnika do przekazania jego danych osobowych Organizatorowi w celu ich przetwarzania.

  3. Umowa uważana jest za zawartą z momentem otrzymania przez Organizatora Formularza zgłoszeniowego lub zamówienia przesłanego drogą elektroniczną.

  4. Organizator, po otrzymaniu formularza lub wiadomości, przekazuje Kupującemu wiadomość z linkiem do faktury proforma, a faktura VAT wystawiana jest zasadniczo po uregulowaniu opłaty, chyba że Kupujący wnioskuje o natychmiastową płatność na podstawie faktury VAT.

  § 3 Opłaty za udział w Szkoleniu

  1. W cenniku określono wysokość należności za uczestnictwo jednej osoby w Szkoleniu. Wskazana opłata nie zawiera kosztów związanych z dojazdem Uczestnika do miejsca realizacji Szkolenia stacjonarnego, zakwaterowaniem, wyżywieniem bądź innymi ponoszonymi przez Uczestnika wydatkami.

  2. Poprzez przesłanie Formularza zgłoszeniowego do Organizatora Kupujący wyraża zgodę na wysyłkę i otrzymanie faktury VAT oraz faktury proforma drogą elektroniczną, na adres mailowy wskazany w Formularzu zgłoszeniowym- faktura VAT po uiszczeniu opłaty za udział w Szkoleniu jest wysyłana na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu zgłoszeniowym.

  3. Jeżeli po dokonaniu płatności okaże się, że udział Uczestnika w Szkoleniu jest niemożliwy z uwagi na wyczerpanie limitu miejsc, Organizator wypowiada Kupującemu umowę i niezwłocznie, na zaspokojenie wszelkich roszczeń Kupującego, zwraca Kupującemu uiszczoną opłatę za udział Uczestnika w Szkoleniu. 

  4. Warunkiem umożliwienia Uczestnikowi uczestnictwa w Szkoleniu online jest uiszczenie wszystkich opłat za udział w Szkoleniu online wszystkich Uczestników zgłoszonych przez Kupującego do udziału w Szkoleniu online.

  5. W przypadku nieuiszczenia opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu i niezłożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Kupujący pozostaje zobowiązany do uregulowania pełnej należności, niezależnie od rzeczywistego wzięcia udziału w Szkoleniu przez Uczestnika.

  6. Złożenie reklamacji, odnoszącej się do postanowień zawartych w § 9 lub 10 niniejszego Regulaminu, nie upoważnia Kupującego do zawieszenia dokonania płatności należnej za uczestnictwo w Szkoleniu.

  7. W okresie świadczenia usług szkoleniowych przez Happy Parrots Uczestnik nie ma możliwości odstąpienia od umowy po aktywacji dostępu do platformy online lub rozpoczęciu szkolenia, co wyklucza zwrot kosztów związanych z zakupem usługi.

  8. Niepowodzenie w teście końcowym po zakończeniu całego programu Szkoleniowego nie stanowi podstawy do żądania zwrotu poniesionych kosztów za udział w Szkoleniu.

  § 4 Szkolenia online – wymagania techniczne 

  1. Usługa Szkolenia online świadczona jest elektronicznie poprzez transmisję dźwięku i obrazu.

  2. Do odbioru Szkolenia online Uczestnik musi posiadać:

  • a) Komputer z odpowiednim systemem operacyjnym lub urządzenie mobilne,
  • b) Dostęp do Internetu o określonej minimalnej przepustowości,
  • c) Aktualną wersję przeglądarki internetowej,
  • d) Kamerę internetową i mikrofon (opcjonalnie),
  • e) Najnowszą wersję Adobe Acrobat.

  3. Uczestnik może komunikować się z prowadzącym za pośrednictwem czatu, jeśli taka funkcja jest dostępna.

  4. Aby odebrać transmisję, Uczestnik musi kliknąć w link udostępniony przez Organizatora drogą elektroniczną.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność uczestnictwa Uczestnika w Szkoleniu online wynikającą z przyczyn technicznych leżących po stronie Uczestnika. 

  § 5 Obowiązki Uczestnika i Kupującego

  1. Uczestnicy oraz Kupujący zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania. Ponadto, zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obiektów oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w miejscach realizacji Szkoleń stacjonarnych.

  2. Kupujący zobowiązuje się, że zgłoszeni przez niego Uczestnicy zapoznają się z Regulaminem oraz regulaminami i dokumentami, o których mowa w pkt.1 i będą ich przestrzegać, oraz wyrażą zgody, o których mowa w pkt. 4,5,6 , 7 oraz 8.

  3. Kupujący ponosi odpowiedzialność za Uczestników zgłoszonych przez siebie, w tym za przestrzeganie przez nich Regulaminu oraz za szkody wyrządzone Organizatorowi oraz osobom trzecim. 

  4. Organizator jest uprawniony do utrwalania obrazu i dźwięku z Szkoleń stacjonarnych  Online w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku, który może być przetwarzany i rozpowszechniany. Wizerunek może być edytowany i łączony z innymi materiałami bez wymogu zatwierdzania końcowego produktu. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie w Internecie, w tym na platformach społecznościowych.

  5. Wizerunek Uczestnika Szkolenia stacjonarnego i online może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w celach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych Organizatora.

  6. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania zgłaszanych przez siebie Uczestników o treści Regulaminu. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za ewentualne niepoinformowanie Uczestników o treści Regulaminu, w tym w szczególności za niezrealizowanie przez Organizatora obowiązku informacyjnego, o którym mowa w RODO. Kupujący zobowiązuje się zwolnić Organizatora z odpowiedzialności za nieuzyskanie zgód, o których mowa pkt. 4,5,6 , 7 oraz 8.

  7. Uczestnicy i Kupujący nie mogą wykorzystywać Szkoleń online do przekazywania treści bezprawnych, a także nie mają prawa do kopiowania ani rozpowszechniania treści Szkoleń. 

  8. Organizator, ani w sposób wyraźny, ani w sposób dorozumiany, nie przenosi na Kupującego lub Uczestnika majątkowych praw autorskich do tych treści jak również nie udziela do nich żadnych licencji.

  9. Organizator zapewnia Uczestnikom możliwość bezpośredniej komunikacji, która może być realizowana poprzez udział w grupach dyskusyjnych lub poprzez indywidualne konsultacje.

  10. Organizator zastrzega sobie pełne prawo do wyboru formy komunikacji z Uczestnikami, według własnego uznania, w zależności od specyfiki i wymagań danej sytuacji lub zapytania.

  11. Organizator nie zobowiązuje się do udzielania odpowiedzi w ustalonym czasie. Czas reakcji na zapytania Uczestników pozostaje w gestii Organizatora i może różnić się w zależności od charakteru i złożoności kwestii poruszanych przez Uczestników.

  12. Organizator dokłada wszelkich starań, aby komunikacja z Uczestnikami była efektywna i konstruktywna, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w udzielaniu odpowiedzi.

  § 6 Odpowiedzialność Stron

  1. Organizator ponosi odpowiedzialność za działania osób trzecich zaangażowanych przez niego.

  2. Uczestnicy lub Kupujący zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych za ujawnienie informacji pozyskanych w ramach realizacji tej Umowy, rozpowszechnianie nagrań transmisji online/wideo kursów lub ich części bez wcześniejszej pisemnej zgody Organizatora.

  3. Organizator nie odpowiada za niezgodność treści Szkoleń stacjonarnych, online lub wideo kursów z subiektywnymi oczekiwaniami Uczestnika. Prezentowane treści stanowią autorskie programy i wnioski prowadzących Szkolenia, które mogą nie korelować z indywidualnymi przekonaniami Uczestnika.

  4. W żadnym przypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Uczestnika lub osoby trzecie na podstawie informacji pozyskanych podczas Szkoleń stacjonarnych, online lub wideo kursów .

  5. Organizator nie odpowiada za modyfikacje programu, planu zajęć ani inne zmiany warunków swoich Usług.

  6. W przypadku niewykonania Usług w ustalonym terminie, odpowiedzialność Organizatora ogranicza się do świadczenia Usług w innym terminie. 

  7. Całkowita odpowiedzialność Organizatora wynikająca z Umowy, dotycząca wszelkich roszczeń związanych z Umową lub jej wykonaniem, ogranicza się do kwoty wpłaconej przez Użytkownika na podstawie Umowy, przy czym odszkodowanie obejmuje wyłącznie rzeczywiste straty, a nie utracone korzyści.

  8. Organizator zwolniony jest z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie umowy w zakresie, w jakim jest to wynikiem siły wyższej. Siła wyższa obejmuje zdarzenia zewnętrzne, niezależne od stron i nieprzewidywalne, takie jak wojny, pożary, epidemie, powodzie, blokady komunikacyjne, kataklizmy społeczne, katastrofy budowlane, przerwy w dostawie mediów, a także bezpośrednie ryzyko wystąpienia takich zjawisk, nawet jeśli ostatecznie się one nie ziściły.

  9. Jeżeli świadczenie, do którego zrealizowania jest zobowiązany Organizator stanie się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc, przepisów art. 475 kc i 495 kc nie stosuje się w zakresie w jakim dotyczą one skutków wystąpienia niemożliwości świadczenia. W takim wypadku Organizator może w terminie 14 dni od zaistnienia tejże niemożliwości według swojego uznania albo od umowy odstąpić albo jednostronnie wyznaczyć nowy termin zrealizowania świadczenia Organizatora, przy czym za wyznaczenie terminu uznaje się wskazanie co najmniej nazwy miesiąca kalendarzowego (konkretny termin może zostać wskazany później). Jeżeli Organizator w tymże terminie nie podejmie żadnej z wymienionych decyzji, to przepisy art. 475 kc lub 495 kc stosuje się w całości. Jeżeli w nowo wyznaczonym przez Organizatora terminie świadczenie Organizatora ponownie z tej samej przyczyny co pierwotnie okaże się niemożliwe w rozumieniu art. 475 kc lub 495 kc przepisy te stosuje się w całości.

  § 7 Rezygnacja z uczestnictwa

  1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo, możliwość jednostronnego odstąpienia, wypowiedzenia czy innego zakończenia umowy przez Kupującego niebędącego konsumentem albo JDG, jest wyłączona. Organizator podchodzi jednak do każdej sytuacji indywidualnie i w przypadku zdarzeń losowych prosi o bezpośredni kontakt pod adresem: akademia@happyparrots.pl.

  2. Kupujący będący konsumentem albo JDG może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy konsument i JDG może skorzystać ze wzoru formularza, którego wzór jest dostępny pod adresem akademia@happyparrots.pl jednak nie jest to Obowiązkowe.

  § 8 Reklamacje

  1. Kupujący może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mail: akademia@happyparrots.pl, a także pocztą na adres siedziby Organizatora.

  2. Reklamacje mogą być składane nie później, niż 14 dnia po zakończeniu Szkolenia. W przypadku złożenia reklamacji pocztą o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

  3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

  • a) wskazanie Szkolenia, którego reklamacja dotyczy;
  • b) oznaczenie Kupującego – imię i nazwisko/nazwę, adres do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy,
  • c) przedmiot reklamacji,
  • d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

  Przedmiotem reklamacji nie może być działanie lub zaniechanie Organizatora zgodne z Regulaminem.

  4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

  § 9 Po wykonaniu Umowy

  1. Po ukończeniu świadczenia usług edukacyjnych uczestnik otrzymuje certyfikat elektroniczny Happy Parrots, który jest przekazywany drogą mailową na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. 

  2. W przypadku kursów realizowanych poprzez platformę online, certyfikat jest wydawany i dostarczany uczestnikowi po pomyślnym ukończeniu całości programu kursu oraz zdaniu testu weryfikującego wiedzę, umieszczonego na końcu każdej ścieżki edukacyjnej.

  3. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma prezentację wykorzystywaną przez trenera. Materiały edukacyjne będą dostępne na platformie e-learningowej przez 1 rok z opcją pobrania w formacie PDF.

  4. Możemy zasięgnąć Twojej opinii na temat udziału w naszym szkoleniu. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi dotyczące zarówno pozytywnych aspektów, jak i obszarów wymagających udoskonalenia. Zapewniamy, że traktujemy każdą opinię poważnie i w celu dalszego omówienia możliwe jest, że skontaktujemy się bezpośrednio. Dodatkowo, z Twoim pozwoleniem, opinie mogą zostać opublikowane na naszej stronie internetowej. Wszystkie komentarze są cenne i pomagają w ciągłym doskonaleniu naszych usług.

  § 10 Powierzenie przetwarzania danych osobowych

  1. W celu i przez czas niezbędny do realizacji umowy dotyczącej Szkolenia Kupujący będzie powierzał Organizatorowi do przetwarzania dane osobowe Uczestników w postaci: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy.

  2. Organizator zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia przez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.

  3. Organizator zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.

  4. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności znajdującą się pod linkiem: https://happyparrots.pl/polityka-prywatnosci/

  § 11 Klauzula informacyjna dla Kupujących i Uczestników

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Happy Parrots sp. z o.o. z siedzibą w Sławkowicach, zarejestrowaną przez Sąd rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000944273, REGON: 520916682, NIP: 6832118815. (dalej w treści niniejszego paragrafu zwana „Administratorem”).

  2. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są w następujących celach Administratora:

  • a) realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego;
  • b) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających np. z prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO przez okres wynikających z przepisów regulujących dany obowiązek,
  • c) marketingowych oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do momentu wniesienia przez Kupującego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów lub praw i wolności Kupującego, lub o ile pomimo sprzeciwu nie zaistnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  3. Odbiorcami danych osobowych Kupujących mogą być m.in.:

  • a) dostawcy płatności elektronicznych, o ile Kupujący zdecyduje się na płatność za ich pośrednictwem,
  • b) podmioty zapewniające Administratorowi infrastrukturę informatyczną i sieciową,
  • c) podmioty zapewniające Administratorowi obsługę księgową,
  • d) inni podwykonawcy Administratora.

  4. Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (“EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla Administratora lub dla jednego z jego podwykonawców. W takim przypadku Administrator zapewnia respektowanie prawo do prywatności. W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w zależności od okoliczności danego przypadku będzie odbywał się na zasadach określonych w art. 44 – 49 RODO tj. w szczególności na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej należyty stopień ochrony danych w państwie trzecim, wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

  5. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych masz prawo:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

  § 12 Stypendium

  1. Stypendium naukowe jest przyznawane najzdolniejszym Uczestnikom kursu.

  2. Kryteria oceny to: najwyższa średnia ocena zadań domowych, szybkość realizacji zadań domowych oraz frekwencja na zajęciach.

  3. Kategorie Stypendiów:

  • Stypendium I: 1500 zł brutto – przyznawane Uczestnikowi z najlepszymi wynikami.
  • Stypendium II: 750 zł brutto – dla Uczestnika z kolejno najlepszymi wynikami.
  • Stypendium III: 750 zł brutto – dla kolejnego Uczestnika z wysokimi osiągnięciami.

  4. Ocena kwalifikacyjna do stypendium będzie przeprowadzana na koniec kursu przez komisję.

  5. Stypendia zostaną przyznane na podstawie średniej oceny, czasu realizacji zadań i frekwencji.

  a. Obliczanie średniej oceny:

  • Średnia ocena jest obliczana jako średnia arytmetyczna ze wszystkich zadań domowych ocenionych przez Organizatora kursu.
  • Do obliczenia średniej oceny wliczane są wszystkie oceny otrzymane za zadania domowe w czasie trwania kursu.
  • Średnia ocena jest jednym z kluczowych kryteriów przy rozpatrywaniu kandydatów do stypendium naukowego.

  b. Obliczanie czasu realizacji zadań:

  • Czas realizacji zadania domowego jest mierzony od momentu jego udostępnienia w Google Classroom do chwili przesłania rozwiązania tego zadania na platformie przez Uczestnika.
  • Do obliczenia średniego czasu realizacji brane są pod uwagę wszystkie zadania domowe w trakcie trwania kursu.

  c. Obliczanie frekwencji:

  • Frekwencja uczestnika kursu jest obliczana jako stosunek liczby obecności uczestnika na zajęciach do całkowitej liczby spotkań w czasie trwania kursu.
  • Wartość frekwencji wyrażana jest w formie procentowej.

  6. Stypendium jest jednorazową nagrodą finansową.

  7. Decyzje komisji dotyczące przyznania stypendium są ostateczne.

  8. W przypadku równorzędnych wyników, komisja ma prawo podjąć decyzję o podziale stypendium.

  9. Stypendium zostanie wysłane Uczestnikowi na wskazane konto bankowe.

  § 13 Postanowienia końcowe

  1. Z zastrzeżeniem pkt. 4 poniżej w sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

  2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej z Organizatorem, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy, są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie pozbawia konsumentów i JDG (Quasi-przedsiębiorców) uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.

  3. Sądem właściwym miejscowo dla sporów wynikłych z umowy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów i JDG (Quasi-przedsiębiorców).

  4. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów i JDG do ochrony, które mogą im przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, potrzeba dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie realizacji świadczeń przez Administratora. 

  6. Zmiana treści § 11 nie stanowi zmiany Regulaminu. 

  7. Umowy zawarte przed wprowadzeniem przez Organizatora zmian w Regulaminie, będę realizowane zgodnie z brzmieniem Regulaminu obowiązującym w chwili ich zawarcia chyba, że Kupujący wyrazi zgodę na stosowanie do zawartej z nim umowy nowej wersji Regulaminu albo wprowadzenie zmian w Regulaminie wynika z konieczności jego dostosowania do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  8. Treściami cyfrowymi przekazywanymi Kupującym i Uczestnikom będącym konsumentami są w szczególności:

  a) wiadomość, o której mowa w § 2 pkt. 4 Regulaminu;

  b) faktury VAT oraz faktury pro forma;

  c) transmisja sygnału audio-wideo o której mowa w § 4 pkt. 2 Regulaminu;

  oraz Regulamin, o ile Kupujący zdecyduje się na jego pobranie.

  Nie istnieją żadne szczególne zagrożenia, o których mowa w art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną (t,j, Dz. U. z 2020 r, poz. 344 ze zm.). Organizator jednak uwagę, że świadczenie usług drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie Kupującego lub Uczestnika jako Uczestnika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego Kupującego lub Uczestnika oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych itp. Funkcje i cel oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Organizatora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący lub Uczestnik określone zostały w Polityce prywatności, zamieszczonej na stronie internetowej https://happyparrots.pl/polityka-prywatnosci

  9. Do uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w pkt. 6 lit. c) powyżej niezbędne jest spełnienie warunków wskazanych w § 4 pkt. 2 Regulaminu.

  10. Treści cyfrowe wymienione w pkt. 6 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady treści te można odtworzyć i zapisać w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Organizatora. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

  11. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora w materiałach promocyjnych, na stronie internetowej, newsletterze, nazwy firmy oraz logo Kupującego w informacjach dotyczących Konferencji, w tym w materiałach promocyjnych dotyczących Konferencji przesyłanych do Uczestników, Kupujących oraz potencjalnych Uczestników lub Kupujących. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do podawania nazwy Kupującego oraz jego logo w swoich reklamach, na stronach internetowych i w innych materiałach promocyjnych dotyczących realizowanej Konferencji również po zakończeniu Konferencji, na co Kupujący niniejszym wyraża zgodę.

  9. Regulamin jest dostępny pod linkiem: https://happyparrots.pl/regulamin-szkolen

  12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

  OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

  Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od zamówienia opłaconego fakturą o nr ……………….. zawartej dnia …………………………………… dotyczącej zakupu towaru/usługi …………………………………………… .

  ………………………………

  podpis konsumenta

  Newsletter

  Zapisz się do newslettera by otrzymywać zaawansowane treści dla doświadczonych marketerów!   * Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Happy Parrots sp. z o.o informacji o aktualnościach i promocjach na podany adres e-mail. Więcej informacji w polityce prywatności tutaj